Δράση για τη σχολική διαρροή

/ / Δραστηριότητες

Στα πλαίσια της εσωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας , πραγματοποιήθηκε από μαθητές  του σχολείου μας διαδικτυακή έρευνα για τις αιτίες, τις επιπτώσεις και την πρόληψη της ελλιπούς φοίτησης, με σκοπό τη διάχυση των ευρημάτων στη μαθητική κοινότητα και την πρόληψη της μαθητικής διαρροής.

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ